ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายประเมิน อุมา

พัฒนาการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/คำสั่ง/รายงานการประชุม

หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป