ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย

พัฒนาการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/คำสั่ง/รายงานการประชุม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะราคา

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ