ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ