CDD Chonburi Report Center

1. รายงานศูนย์ข้อมูลกลาง กรมการพัฒนาชุมชน

2. รายงานผลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

3. ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

4. รายงานผลความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5. บันทึกผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Plant for Good)

6. รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

7. รายงานฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1

8. รายงานฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 2

9. รายงานความก้าวหน้าโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

10. รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

11. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 12. รายงานสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำเปลี่ยนแปลง : ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร

       <<ดูสถานะรายงาน>>

(Visited 1 times, 1 visits today)