บุคลากรหน่วยงาน


นายประเมิน อุมา
พัฒนาการจังหวัดชลบุรี

นางสาวอุไร บรรเทิงสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

  

นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน


นางทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและ
สนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางรชยา โพธิสิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

นางวรรณเพ็ญ นามคุณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

นางไพเราะ ภัทรธรรมกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย) 

นางสาวจุรีรัตน์ ชัยมาโย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

นายธนภัทร เป้งทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

นางสาวอัมรา หล้าสรวย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์กิตติพงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางธิดาทิพย์ ลือทองจักร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธัญปวีณ์ เรืองศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายกรวิชญ์ แสงอุไร
นักพัฒนาชุมชน
(พนักงานราชการ)

นางสาวนัดดานันท์ พิจารณ์
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
(พนักงานราชการ)

นางสาวคนิพรรณ มังก้อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวพรชนก ประยูรรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางสาวรัตนาพร อินทนา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

 

 

นางวรีย์ ปินใจ
พนักงานพิมพ์ ส3

 


พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวศรีวิลัย คำมะกาศ
พนักงานทำความสะอาดพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดชลบุรี

นางสาวศิรินทรา ดวงนภา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกมลวรรณ สุภากร
นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

นางสาวกนกวรรณ ชูทรัพย์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)


นางมาลียา มะลิต้น
นักวิชาการการเงินและบัญชี
(พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

 

นิติกร
(พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)