บุคลากรหน่วยงาน


นายประเมิน อุมา
พัฒนาการจังหวัดชลบุรี

นางสาวอุไร บรรเทิงสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

  

นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน


นางทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและ
สนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางรชยา โพธิสิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

นางวรรณเพ็ญ นามคุณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

นางไพเราะ ภัทรธรรมกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย) 

นางสาวจุรีรัตน์ ชัยมาโย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 


นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

 

นางสาวจงดี ทิพย์มาก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

นายธนภัทร เป้งทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

นางสาวอัมรา หล้าสรวย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศิรินทรา ดวงนภา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางธิดาทิพย์ ลือทองจักร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์กิตติพงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวธัญปวีณ์ เรืองศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายกรวิชญ์ แสงอุไร
นักพัฒนาชุมชน
(พนักงานราชการ)

นางสาวนัดดานันท์ พิจารณ์
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
(พนักงานราชการ)

นางสาวกมลวรรณ สุภากร
นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

นางสาวคนิพรรณ มังก้อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวกนกวรรณ ชูทรัพย์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) 

นางสาวพรชนก ประยูรรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางมาลียา มะลิต้น
นักวิชาการการเงินและบัญชี
(พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

 

นางสาวรัตนาพร อินทนา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

 

 

 

นายพลวัฒน์  สิริพาณิชย์กุล
นิติกร
(พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

นางวรีย์ ปินใจ
พนักงานพิมพ์ ส3

 

นายกรวิชญ์ แสงอุไร
พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวศรีวิลัย คำมะกาศ
พนักงานทำความสะอาด


นายนิกร ก้อนทอง

พนักงานขับรถยนต์

(Visited 1 times, 1 visits today)