บุคลากรหน่วยงาน


นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย
พัฒนาการจังหวัดชลบุรี

นางสาวอุไร บรรเทิงสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน


นางทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและ
สนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางรชยา โพธิสิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

นางธิดาทิพย์ ลือทองจักร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)


นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย) 

นางสาวจุรีรัตน์ ชัยมาโย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)


นางสาวอรชุมา พูนชัยภูมิ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)


นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

นางสาวอัมรา หล้าสรวย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์กิตติพงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวอภิญญา วงษ์สมบัติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวอุษา  ชุนหศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธัญปวีณ์ เรืองศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายรัชพล   นันจิตสัก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธนกร  เค้าเหลือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางวรีย์ ปินใจ
พนักงานพิมพ์ ส3

 


พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวศรีวิลัย คำมะกาศ
พนักงานทำความสะอาดพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดชลบุรี

นางสาวศิรินทรา ดวงนภา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)


นักวิชาการการเงินและบัญชี
(พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

 

นิติกร
(พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)