บุคลากรหน่วยงาน


นายประเมิน อุมา
พัฒนาการจังหวัดชลบุรี

นางสาวอุไร บรรเทิงสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

  

นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน


นางทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและ
สนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางรชยา โพธิสิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

นางศิริรัตน์ สมจิตรักษากุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

นางไพเราะ ภัทรธรรมกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย) 

นางสาวจุรีรัตน์ ชัยมาโย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางสุกัญญา ไชยพันธุ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

 

นางสาวดาวรุ่ง ตะนุเรือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

 

นายธนภัทร เป้งทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นักวิชาการผู้ช่วย)

 

นางสาวอัมรา หล้าสรวย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นางสาวศิรินทรา ดวงนภา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจงดี ทิพย์มาก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์กิตติพงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวธัญปวีณ์ เรืองศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางธิดาทิพย์ ลือทองจักร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

นางสาวกมลวรรณ สุภากร
นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

นางสาวคนิพรรณ มังก้อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนัดดานันท์ พิจารณ์
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
(พนักงานราชการ)

นางสาวกนกวรรณ ชูทรัพย์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) 

นางสาวพรชนก ประยูรรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางมาลียา มะลิต้น
นักวิชาการการเงินและบัญชี
(พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

 

นางสาวรัตนาพร อินทนา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

 

 

 

นางวรีย์ ปินใจ
พนักงานพิมพ์ ส3

 

นายกรวิชญ์ แสงอุไร
พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวศรีวิลัย คำมะกาศ
พนักงานทำความสะอาด

นายคณิศร วีระญาโน
พนักงานขับรถยนต์

(Visited 1 times, 1 visits today)