“โคก หนอง นา” โมเดล

โคก หนอง นา โมเดล คืออะไร

                    “โคก หนอง นา โมเดล” คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ โคก หนอง นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ ซึ่งโคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
                    1. โคก : พื้นที่สูง ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
                    2. หนอง : หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก) ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้/ทำฝายทดน้ำเพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำและคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
                    3. นา : พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็ก ๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ของจังหวัดชลบุรี

ที่ ชื่อ – สกุล ผู้เข้าร่วมโครงการ ขนาดไร่ ระดับ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 นางมนัสนันท์ โชคมูลเมือง 1 ไร่ HLM 7 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี
2 นางสาวสมพิศ สุวรรณโฆษิต 1 ไร่ HLM 1 สำนักบก เมืองชลบุรี ชลบุรี
3 นายชิดชนก เชื้อชูชาติ 1 ไร่ HLM 5 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
4 น.ส.มนต์ฤทัย ชลบุษย์ 1 ไร่ HLM 1 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
5 นางชนาธิป บุญกลั่น 1 ไร่ HLM 2 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
6 นายวิสูตร ทรัพย์เนตร 1 ไร่ HLM 4 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
7 นางเรืองรอง สายสมร 3 ไร่ HLM 5 เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี
8 นายวิรัตน์ ยังถาวร 3 ไร่ HLM 4 เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี
9 นางยุพิน อ้นขวัญเมือง 3 ไร่ HLM 5 เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี
10 นายพรชัย พัฒนกำจรกิจ 3 ไร่ HLM 1 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
11 นางต๋อย ไรเซอร์ 3 ไร่ HLM 7 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
12 นางสาวญาตา กาญจนภัคพงค์ 3 ไร่ HLM 10 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
13 นางบุณณดา หมั่นหาเงิน 3 ไร่ HLM 4 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
14 นางสายใจ เต็งสุวรรณ์ 3 ไร่ HLM 10 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
15 นส.กิตติมา เกตุแจ้ 3 ไร่ HLM 12 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
16 น.ส.พัฒน์นลิน ผดุงไทยธรรม 3 ไร่ HLM 3 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี
17 ว่าที่ ร.ต. สุวีระ พ่วงอ่อน 3 ไร่ HLM 1 เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี
18 นายศิรสิทธิ์ พุทธประสิทธิโชค 3 ไร่ HLM 11 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
19 น.ส.วรินธร บุญเสมอ 3 ไร่ HLM 3 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
20 นายจักกฤษ สายสมร 15 ไร่ CLM 1 เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี
21 น.ส.นัทธมน ชลบุษย์ 15 ไร่ CLM 1 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
22 นายคุณเศก ดวงเพชร 15 ไร่ CLM 10 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
23 นางสุดใจ ผ่องแผ้ว 15 ไร่ CLM 8 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี

 

〈〈เว็บไซต์ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอบางละมุง〉〉

 

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดชลบุรี

 

 

>>ดาวน์โหลดวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดชลบุรี<<

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)