ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคา

 ข้อมูลประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจ ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (Core Fuction)

 ข้อมูลงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

 

ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

นางสาวอุษา  ชุนหศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายรัชพล  นันจิตสัก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

website counters

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)