แจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวก้อนเชื้อเห็ดฟาง เพื่อให้คนในชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารได้ด้วยตนเอง ณ ศุนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

16 September 2021 /

17:36 น.