ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุน และการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางทราย

25 November 2021 /

15:50 น.

ประชุมกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" แปลง นางสาวพัฒน์นลิน ผดุงไทยธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลเหมือง

25 November 2021 /

15:44 น.