#พช.ชลบุรี# จัดเวทีถอดบทเรียนและศึกษาวิจัย โครงการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

10 พฤศจิกายน 2565 /

21:47 น.