การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้านการบริหารจัดการหนี้ ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน

26 มิถุนายน 2563 /

16:08 น.

🎊การประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการ จังหวัดชลบุรีและการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2563

18 มิถุนายน 2563 /

11:25 น.