โครงสร้างหน่วยงาน

นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย

พัฒนาการจังหวัดชลบุรี

เบอร์มือถือ 084-874-0565

นางสาวอุไร บรรเทิงสุข

นางสาวอุไร บรรเทิงสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

เบอร์มือถือ 081-819-9704

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

เบอร์มือถือ 081-819-9683

นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

เบอร์มือถือ 081-819-9706

นางทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

เบอร์มือถือ 081-819-9643

(Visited 3 times, 1 visits today)