โครงสร้างหน่วยงาน

นายประเมิน อุมา

พัฒนาการจังหวัดชลบุรี

นางสาวอุไร บรรเทิงสุข

นางสาวอุไร บรรเทิงสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวชุดากานต์  กำจัดภัย

นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(Visited 3 times, 1 visits today)