โครงสร้างหน่วยงาน

นายประเมิน อุมา

พัฒนาการจังหวัดชลบุรี

นางสาวอุไร บรรเทิงสุข

นางสาวอุไร บรรเทิงสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายบรรลือ พลับพลึง

นายบรรลือ พลับพลึง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายปรีชา ภูมิกอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(Visited 3 times, 1 visits today)