โครงสร้าง/บุคลากร

นายบรรเทา ดวงนภา

พัฒนาการจังหวัดชลบุรี

นายบรรลือ  พลับพลึง

นางสาวอุไร บรรเทิงสุข

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นายบรรลือ พลับพลึง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายบรรลือ พลับพลึง

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย

นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายปรีชา ภูมิกอง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(Visited 3 times, 1 visits today)