#พช.ชลบุรี# ร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

✍️✍️นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน – 31 มกราคม 2566) เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด

✍️✍️ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ และกล่าวมอบนโยบายฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเปิดปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หน่วยงานบูรณาการ หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทย จำนวนรวม 1,000 คน

📸ภาพ/ ข่าว: PR. สพจ.ชลบุรี
#CDD_CHONBURI
#130 ปี กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 😇
#Change for good
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#สพจ.ชลบุรี💢
(Visited 1 times, 1 visits today)