#พช.ชลบุรี# จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566

🗓️วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

✍️✍️✍️นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566  โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ และทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน  และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส  มีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีความรู้ความเข้าใจต่อทิศทางการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนการทำงาน เพื่อเชื่อมโยงภารกิจสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน  พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ อาสาพัฒนา จำนวนรวม 55 คน

✍️✍️✍️ก่อนวาระการประชุมฯ  รักษาการพัฒนาการจังหวัดชลบุรี  เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน มอบเงินทุนสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท ให้แก่ คุณไพบูลย์ ขำโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ เพื่อประกอบอาชีพขายข้าวต้มกุ้ยมัดชุดพร้อมทาน ในโอกาสได้รับอนุมัติการคัดเลือกตามโครงการ Smart Startup ค้นหานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกในยุคดิจิตอล

✍️✍️✍️พร้อมนี้ นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดชลบุรี

📸ภาพ/ ข่าว: กง.สารสนเทศฯ สพจ.ชลบุรี
#CDD_CHONBURI
#130 ปี กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 😇
#Change for good
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#สพจ.ชลบุรี💢

(Visited 1 times, 1 visits today)