#พช.ชลบุรี# จัดเวทีถอดบทเรียนและศึกษาวิจัย โครงการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องประชุม 2 ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

✍️✍️✍️นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอพนัสนิคม พร้อมด้วย นางสาวอุไร บรรเทิงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอพนัสนิคม นางสาวนงขวัญ ภู่พุ่ม เกษตรอำเภอพนัสนิคม นางสาวโสพิศ เพียรดี ท้องถิ่นอำเภอพนัสนิคม และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง จำนวนรวม 8 คน ร่วมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

✍️✍️✍️ในการนี้ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวอรชุมา พูนชัยภูมิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดชลบุรี ร่วมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดชลบุรี ร่วมสังเกตการณ์

✍️✍️✍️สำหรับข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีถอดบทเรียนและศึกษาวิจัยฯ ในครั้งนี้ จะนำมาใช้ในการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ต่อไป

📸ภาพ/ ข่าว: ทีมงาน.สารสนเทศฯ พช.ชลบุรี
#CDD_CHONBURI
#130 ปี กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 😇
#Change for good
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#สพจ.ชลบุรี💢

(Visited 1 times, 1 visits today)