การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบนโยบายและข้อสั่งการเรื่องสำคัญต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี พร้อมนี้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช. โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับประเด็นการประชุมที่สำคัญ ได้แก่
1. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ระดับประเทศ
2. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
4. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565
6. กิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2565 กรมการพัฒนาชุมชน
7. สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)