จ.ชลบุรี จัดพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา”

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย  ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ วัดเครือวัลย์ ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงทุ่มเทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอด ซึ่ง”อุภินนมัตถจรกถา” เป็นบทพระธรรมเทศนาที่แสดงอรรถาธิบายพระบรมพุทโธวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยความประพฤติให้สำเร็จประโยชน์เพื่อตนและเพื่อผู้อื่นด้วยการอบรมเจริญคุณธรรมสำคัญ 3 ประการให้มีพร้อมขึ้นในตน ได้แก่”ศีล” คือการรักษากายวาจาให้เป็นปกติเรียบร้อย “ปัญญา” คือความฉลาดรอบรู้ หรือความรู้ชัดในเหตุและผล และ “สุตะ” คือการศึกษาเล่าเรียน เป็นผู้ได้ยิน ได้ฟังมาก โดยธรรมะทั้ง 3 ประการนี้ต่างอาศัยกันและกันเป็นไปจึงจะส่งผลสมบูรณ์ให้ได้บำเพ็ญประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นได้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่สังคมส่วนรวมต่อไป ในการนี้ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้แทนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)