ผู้ตรวจราชการกรมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี นางสาวอุไร บรรเทิงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวอรชุมา พูนชัยภูมิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย จำนวน 2 แปลง ได้แก่ แปลงต้นแบบระดับตำบล CLM (Community Lab Model for quality of life) ของนางสุดใจ ผ่องแผ้ว อ.พนัสนิคม และแปลงของนายคุณเศก ดวงเพชร อ.บางละมุง โดยมีประเด็นการติดตามที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องการสร้างฐานการเรียนรู้ และการใช้งานครุภัณฑ์ในโครงการฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)