จังหวัดชลบุรีจัดประชุม ศจพ.จ. ครั้งที่ 3/2565

         วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.  นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชลบุรี (คจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีวาระสำคัญคือ การนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ของอำเภอที่มีผลงานเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอบ่อทอง และอำเภอเกาะจันทร์ และการมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบติดตามสนับสนุนให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายในแต่ละมิติเป็นรายครัวเรือน

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)