ผู้ว่าฯ ชลบุรี มอบโล่รางวัลสิงห์ทอง และเกียรติบัตร แก่ผู้นำและชุมชน ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565

         วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลสิงห์ทอง และเกียรติบัตร แก่ผู้นำที่ผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จำนวน 7 ประเภท 57 รางวัล ได้แก่
1. ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 10 รางวัล
2. ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 14 รางวัล
3. ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 8 รางวัล
4. ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัด จำนวน 6 รางวัล
5. ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 7 รางวัล
6. ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 7 รางวัล
7. ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 5 รางวัล
         การมอบรางวัลดังกล่าวสืบเนื่องจากที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่มีผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนดีเด่นปรากฎเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)