การประชุม สพจ.ชลบุรี ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานและพัฒนาการอำเภอในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10/2565  ณ ห้องพระรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยมีวาระสำคัญคือการรายงานผลการดำเนินงาน และข้อสั่งการในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดชลบุรี โดยก่อนวาระการประชุมได้มีพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้แก่ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และมอบประกาศเกียรติคุณองค์ความรู้ดีเด่น (เรื่องเล่าเร้าพลัง) ระดับจังหวัด ได้แก่ นางสาววรรณลีลา จังหาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่ ผลงานชื่อเรื่อง “คือหน้าที่ไม่ใช่ตำแหน่ง”

(Visited 1 times, 1 visits today)