ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

                   วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.  ณ บริเวณลานโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ข้าราชการผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม โดยมีผู้เข้ารับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในครั้งนี้จำนวน 6 ราย ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
สำหรับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.ประดิษฐานบนเครื่องหมาย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

 

(Visited 1 times, 1 visits today)