จังหวัดชลบุรีจัดประชุม ศจพ.จ. ครั้งที่ 2/2565

         วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชลบุรี (คจพ.จ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีวาระสำคัญคือการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี และในระดับอำเภอ โดยจังหวัดชลบุรีมีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน 1,732 ครัวเรือน แบ่งเป็น มิติด้านสุขภาพ จำนวน 360 ครัวเรือน ด้านความเป็นอยู่ จำนวน 185 ครัวเรือน ด้านการศึกษา จำนวน 194 ครัวเรือน ด้านรายได้ จำนวน 1,093 ครัวเรือน และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน 9 คน โดยขณะนี้ได้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของครัวเรือนยากจนเป้าหมายครบถ้วนทุกครัวเรือนแล้ว

สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดชลบุรี

สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับอำเภอ

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอที่นี่

 

(Visited 1 times, 1 visits today)