จังหวัดชลบุรีจัดประชุมรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565

         วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณารับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 สำหรับจังหวัดชลบุรีมีเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน 301,000 ครัวเรือน จัดเก็บข้อมูลได้จริง จำนวน 301,010 ครัวเรือน
         ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำไว้ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ จัดเก็บเป็นประจำทุกๆ ปี โดยในปี 2560-2565 มีจำนวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ได้แก่
         หมวดที่ 1 สุขภาพดี มี 7 ตัวชี้วัด
         หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด
         หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
         หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด
         หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด

(Visited 1 times, 1 visits today)