จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

       วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการการ ทหาร ตำรวจ ศาลตุลาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ดังนี้
       – เวลา 07.30 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 และพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 91 รูป ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
       – เวลา 09.09 น. พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
       – เวลา 19.19 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
       ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันสุดจะหาสิ่งใดมาเปรียบพรรรณาได้ในพระราชภารกิจที่ทรงปฏิบัติ เสียสละความสุขส่วนพระองค์ ซึ่งตลอดระยะที่ทรงดำรงพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงตรากตรำพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทรงส่งเสริมอาชีพ และด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ทรงห่วงใยในงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ มีการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม และปลูกป่าขึ้นใหม่ ด้วยพระปรีชาสามารถ กอปรทั้งทรงมีเมตตาธรรมและพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศ จนเป็นที่เลื่องลือตลอดถึงนานาอารยประเทศ พระมหากรุณาธิคุณนี้จารึกอยู่ในดวงใจของชาวไทยทั้งมวล

       ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

(Visited 1 times, 1 visits today)