การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2565

       วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2565 เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ณ อาคารบรรยาย 2 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พัฒนาการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง โดยมีประเด็นการนำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้
       จังหวัดชลบุรี นำเสนอ 3 ประเด็น ได้แก่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
       จังหวัดฉะเชิงเทรา นำเสนอ 2 ประเด็น ได้แก่ การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
      จังหวัดระยอง นำเสนอ 2 ประเด็น ได้แก่ การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE)

      ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าว

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)