รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงต้นแบบระดับตำบล CLM (Community Lab Model
for quality of life) บ้านดอนกอก หมู่ที่ 8 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยมี นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการจังหวัด และพัฒนากร ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก ร่วมให้การต้อนรับ
และมี ดร.สุดใจ ผ่องแผ้ว เจ้าของแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” กล่าวบรรยายสรุปภาพรวมของการดำเนินโครงการฯ จากนั้น นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้เดินเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 9 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานการเรียนรู้คนติดดิน ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ และฐานการเรียนรู้หัวคันนาทองคำ รวมทั้งอาคารผลิตสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)