พช.ชลบุรี ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย​ ปี​ พ.ศ.2565​ (OTOP Product Champion : OPC)

     วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย​ ปี​ พ.ศ.2565​ (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด   ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย​มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมีคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล​ หนึ่ง​ผลิตภัณฑ์​ไทย​ จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภทจากหลายภาคส่วนร่วมพิจารณาคัดสรรฯ ซึ่งจังหวัดชลบุรี​มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น​ 61 ราย​ รวม 110 ผลิตภัณฑ์​ จากผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท ได้แก่ 1) อาหาร 2) เครื่องดื่ม 3) ผ้า เครื่องแต่งกาย 4) ของใช้ ของที่ระลึก ของตกแต่ง และ 5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
     นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) ดำเนินการเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)