โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Government Innovation Lab : Gov Lab)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายธนภัทร เป้งทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Government Innovation Lab : Gov Lab) กิจกรรมที่ 5 สร้างและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ร่วมกับทีมนวัตกรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชา  ณ ศาลาประชาคม บ้านโค้งดารา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของบ้านโค้งดารา จำนวน 30 คน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ และออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)