พช.ชลบุรี จัดโครงการแข่งขันกีฬา “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.”

วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬา “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.” จังหวัดชลบุรี  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวอุไร บรรเทิงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนกล่าวรายงาน และมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของบุคลากรในสังกัดให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรในสังกัด ในโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ในปี 2565 สำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬา แบ่งเป็น 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง และเปตองทีมผสม

(Visited 1 times, 1 visits today)