การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2565   ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 140,175 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 7 โครงการ วงเงิน 401,610 บาท ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าประชุมดังกล่าวด้วย

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)