การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบนโยบายและข้อสั่งการเรื่องสำคัญต่างๆ  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี พร้อมนี้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช. โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับประเด็นการประชุมที่สำคัญ ได้แก่
1. ผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การสำรวจศิลปิน/ช่างทอ ที่สามารถทอผ้าลายสร้างสรรค์ และดอกไม้ประจำจังหวัดที่ให้สีและสามารถนำมาย้อมสีธรรมชาติได้
4. การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม  2565
5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวัด มหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)