การร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference System-VCS

         วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมวิทธิกษัตริย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใช้งานโปรแกรม TPMAP การจัดทำข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ตามแบบ ศจพ.1 – ศพจ.3
         ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมรับฟังการประชุมพร้อมกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ คจพ.จ.ชลบุรี, คจพ.อ., คจพ.ทน./ทม./เมืองพัทยา ผ่านระบบ Video Conference System – VCS กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี พร้อมนี้ ได้แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการทีมปฏิบัติการฯ ระดับพื้นที่ ทุกแห่งรับชมการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ VDO Streming กระทรวงมหาดไทย (MOI LIVE) และ DOPA Channel ด้วย

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)