พช.ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP   ณ ห้องประชุมที่ทำการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP ทุกระดับ ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อำเภอ และกรรมการเครือข่าย OTOP ให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานเครือข่าย OTOP ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 35 คน ประกอบด้วย ประธานเครือข่าย OTOP และเลขานุการหรือกรรมการระดับอำเภอๆ ละ 2 คน รวม 22 คน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ จำนวน 13 คน โดยมี นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)