มท.1 มอบนโยบายการขับเคลื่อน ศจพ.

         วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS) กระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบาย พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
         สำหรับการประชุมมอบนโยบายดังกล่าวนี้ ยังมีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ VDO Streaming กระทรวงมหาดไทย (moilive) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังการประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)