การประชุมขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferrence) ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุไร บรรเทิงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)