พช.ชลบุรี เปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอบ่อทอง เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางจันทร์พร อาริยวัฒน์ กำนันตำบลวัดสุวรรณ กล่าวรายงาน สำหรับศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชน ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ศาสนา สถาบันการศึกษา เอกชน ประชาสังคม ประชาชน และประชาสัมพันธ์ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการสร้างเสริมอุดมการณ์การทำงานเพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวนการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย สิบเอกอภิณพ มังกรแก้ว พัฒนาการอำเภอบ่อทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)