พช.ชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างรายได้กิจการอาหารปลอดภัย จัดทำแผนการพัฒนา และบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 33 คน ประกอบด้วย กลุ่มที่มีศักยภาพด้านการผลิต (การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 11 อำเภอ สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)