มท.1 มอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนโยบายและข้อราชการที่สำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) มาตรการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)