พช.จัดฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จำนวน 148 คน ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และสระแก้ว สำหรับจังหวัดชลบุรีมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน
ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ได้พบปะพูดคุยกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ของจังหวัดชลบุรี ก่อนการฝึกอบรม โดยมี นางสาวอุไร บรรเทิงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางรชยา โพธิสิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้กำกับ ดูแล และประสานงานการฝึกอบรมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)