กรมการพัฒนาชุมชนติดตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชาคริต ถิระสาโรช ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาติดตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยมีประเด็นติดตามได้แก่ 1)โครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ 2)โครงการระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus) 3)โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4)โครงการพัฒนาระบบยืนยันผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5)โครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference) และ 6)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในการนี้ คณะติดตามของกรมฯ ได้เข้าพบ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เพื่อรายงานผลการติดตามงานดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)