การประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธาน มีวาระสำคัญคือเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการในประเด็นการยกเลิกระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงาน (นักวิชาการผู้ช่วยฯ ระดับชำนาญการ) และหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) พร้อมนี้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช. ด้วย
===================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)