สพจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานอำเภอพนัสนิคม

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และคณะนิเทศ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนัสนิคม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” (CLM) สวนป่าริมธาร บ้านดอนกอก หมู่ที่ 8 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ของ ดร.สุดใจ ผ่องแผ้ว โดยมี นางประเพิน ภูสง่า พัฒนาการอำเภอพนัสนิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนัสนิคม ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน สำหรับการติดตาม นิเทศงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม ได้แก่ การดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และบัณฑิตอาสาต้นแบบพื้นที่ EEC และในเวลา 13.00 น. พัฒนาการจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ในแปลง “โคก หนอง นา พช.” ดังกล่าวด้วย
=====================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)