สพจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานอำเภอบางละมุง

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ลงพื้นที่ติดตาม นิเทศงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายมนูล วรสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กล่าวต้อนรับ สำหรับการติดตาม นิเทศงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง พร้อมทั้งให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนรวมทั้งงานตามนโยบายและงานตามภารกิจที่สำคัญๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนแม่ของแผ่นดิน คณะกรรมการพัฒนาสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ได้แก่ พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และบัณฑิตอาสาต้นแบบพื้นที่ EEC และในเวลา 13.00 น. พัฒนาการจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน ณ แปลงโคก หนอง นา ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 4 แปลง ในเขตพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว และตำบลห้วยใหญ่
==========================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)