การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ณ อาคารบรรยาย 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐาน สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างนวัตกรรมได้ รวมทั้งเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยเครือข่าย KBO จังหวัด เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไป กลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตที่มีผลิตภัณฑ์ OTOP จัดอยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (D) หรือระดับ 1-3 ดาว จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีผู้รับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บริษัทฉัตร บิ๊กไอเดีย คัมทูไลฟ์ จำกัด และเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดชลบุรี
=====================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)