ประชุมวางแผนเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมวางแผนเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยก่อนวาระการประชุมพัฒนาการจังหวัดชลบุรีได้มอบทุนอุปการะตามโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness) เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 39 ทุนๆ ละ 1,500 บาท ผ่านพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอสำหรับนำไปมอบให้เด็กที่ได้รับทุนอุปการะดังกล่าวต่อไป พร้อมนี้ ได้แนะนำข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร รุ่นที่ 116) สังกัดจังหวัดชลบุรี จำนวน 9 รายด้วย และในเวลา 13.00 น. ได้จัดประชุมพิจารณาจัดทำข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างพัฒนาการจังหวัดชลบุรี กับ พัฒนาการอำเภอ รอบการประเมินที่ 2/2564 (เมษายน – กันยายน 2564) สำหรับนำไปถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้กับข้าราชการในสังกัดต่อไป
====================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)