โครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชลบุรี

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล จาก 11 อำเภอ รวมจำนวน 50 คน ในการนี้ นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานด้วย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้
=============================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)