มรภ.สวนสุนันทา นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะผู้รับจ้างในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เกษตรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.) ปศุสัตว์จังหวัด โดยในปี 2563 จังหวัดชลบุรีมีการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวนทั้งสิ้น 313,220 ครัวเรือน
===========================

Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)