พช.ชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรม โดยใช้กลไกของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างนวัตกรรม รวมถึงเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผลิตชุมชน เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 40 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
===========================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)