พช.ชลบุรี จัดประชุม กพสจ. ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี (กพสจ.) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารบรรยาย 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสติล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม มีวาระสำคัญๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2564 การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เป็นต้น การคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขาพัฒนาชุมชนและสาขาพัฒนาสังคมของจังหวัดชลบุรี และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย
=========================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)