พช.ชลบุรี เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมย่อย 1.2 เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด โดยมี นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 15 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเป็นแกนหลักในการดูแลช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ งามวงศ์วาน ข้าราชการบำนาญ (อดีตหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)