พช.ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ปฐมนิเทศผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ณ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดชลบุรีที่ลงทะเบียนระหว่างปี พ.ศ. 2557-2563 และมีศักยภาพ จำนวน 50 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีธรรมาภิบาล โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ได้แก่ นายสรยุทธ อังคณานุกิจ ประธานบริหารบริษัท อันนาย จำกัด และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
====================================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)